TIÊU CHUẨN - QUY CHUẨN KỸ THUẬT VIỆT NAM

STT KÝ HIỆU NĂM BAN HÀNH TRÍCH YẾU
1 Công văn số 2075/C07-P4 2022 Hướng dẫn công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC – ngày 09/08/2022.
2 QCVN 06:2022/BX 2022 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
3 QCVN 03:2011/BCA 2021 Quy chuẩn quốc gia về phương tiện PCCC
4

QCVN 05:2020/BCT

2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm
 5

Thông tư 15/2020/TT-BCT

2020 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu
6 QCVN 01:2020/BCT
2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu
7 QCVN 06:2020/BXD 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
8 QCVN 02:2020/BCA 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm bơm nước chữa cháy
9 QCVN 01:2019/BCA 2019 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt
10 QCVN 04:2019/BXD 2019 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư
11 TCVN 12366-5:2018 2018 Tiêu chuẩn phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – mũ bảo vệ
12 TCVN 12366-3:2018 2018 Tiêu chuẩn phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – quần áo chữa cháy
 13 TCVN 6223:2017 2017  Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) -Yêu cầu chung về an toàn
 14 QCVN 07-6:2016/BXD 2016  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình cấp xăng dầu khí đốt
15 Tiêu chuẩn 7568-15:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp thử và tiêu chí chất lượng cho đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến khói và cảm biến nhiệt
16 TCVN 7568-14:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong và xung quanh tòa nhà
17 Tiêu chuẩn 7568-13:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu về tính tương thích của các bộ phận trong các hệ thống báo cháy
18 Tiêu chuẩn 7568-12:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử và tiêu chí chất lượng cho các đầu báo cháy khói kiểu đường truyền sử dụng tia chiếu quang học trong các hệ thống báo cháy
19 TCVN 7568-11:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử và tiêu chí chất lượng cho các hộp nút ấn báo cháy trong các hệ thống báo cháy
20 TCVN 7568-10:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử sử dụng cho các đầu báo cháy lửa kiểu điểm trong các hệ thống báo cháy
21 TCVN 7568-8:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và tiêu chí chất lượng cho các đầu báo cháy khói kiểu điểm sử dụng cảm biến Cacbon môn xít kết hợp với cảm biến nhiệt trong các hệ thống báo cháy
22 QCVN 01:2013/BCT 2013 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu
23 TCVN 7722-2-22:2013 2013 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu đối với đèn điện dùng cho chiếu sáng khẩn cấp
24 TCVN 7568-4:2013 2013 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và tính năng của thiết bị cấp nguồn trong hệ thống báo cháy
25 TCVN 7568-2:2013 2013 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và tiêu chí tính năng đối với trung tâm báo cháy
26 TCVN 7026:2013 2013 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu đảm bảo an toàn của bình chữa cháy xách tay
27 TCVN 9311-5:2012 2012 Tiêu chuẩn quy định trình tự phải tuân theo để xác định tính chịu lửa của các bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải khi tiếp xúc với nhiệt từ phía dưới
28 TCVN 9311-4:2012 2012 Tiêu chuẩn chỉ rõ các trình tự phải tuân theo để xác định tính chịu lửa các bộ phận ngăn cách chịu tải khi tiếp xúc với lửa trên một mặt
29 TCVN 9310-3:2012 2012 Tiêu chuẩn quy định các thuật ngữ và định nghĩa về phát hiện cháy và báo cháy
30 TCVN 8531:2010 2010 Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu cấp 1 đối với bơm ly tâm
31 Tiêu chuẩn 7447-1:2010 2010 Tiêu chuẩn đưa ra quy tắc thiết kế, lắp đặt và kiểm tra hệ thống lắp đặt điện
32 TCVN 4878:2009 2009 Tiêu chuẩn PCCC – phân loại cháy
33 TCVN 6305-6:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với van một chiều
34 TCVN 6305-5:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với van tràn
35 TCVN 6305-3:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với van ống khô
36 TCVN 6305-2:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, bình làm trễ và chuông nước
 37 TCVN 5334:2007 2007 Thiết bị điện kho dầu mỏ và sảm phẩm dầu mỏ – Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng
38 Tiêu chuẩn 7568-1:2006 2006 Tiêu chuẩn hướng dẫn và định nghĩa hệ thống báo cháy
39 TCVN 5441:2004 2004 Tiêu chuẩn quy định việc phân loại vật liệu chịu lửa
 40 TCVN 5684:2003 2003  An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu chung
41 Nghị định 136 2020 Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
42 TCVN 3890 2023 Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – trang bị, bố trí
43 TCVN 5738_2021 2021 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật
44 TCVN 7336_2021 2021 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống báo cháy tự động bằng nước, bọt – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt
45 TCVN 9385-2012 2012 Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống