Tổng Đài Điện Thoại Panasonic KX-DTA600

Cấu hình tổng đài Panasonic KX-TDA600 16 trung kế – 256 máy nhánh.

Xem Catalogue